USLUGE

Upravno pravo

Stvarno pravo i imovinsko-pravni odnosi

Porodično pravo

Vanparnični postupak

Nasljedno pravo

Privredno pravo

Radno pravo

Obligaciono pravo

Krivično i prekršajno pravo

Javne nabavke

Zemljišnoknjižni postupci pred ZK uredima

Izvršni i stečajni postupak

Davanje svih vrsta pravnih savjeta i mišljenja

Naknadni upisi u Matičnu knjigu rođenih činjenice rođenja državljana BiH u inostranstvu, sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine za djecu koja su rođena u inostranstvu, naknadni upisi činjenice braka sklopljenog u inostranstvu, postupci sticanja i odricanja od državljanstva

BIOGRAFIJA

mr. Sonja Mušić, advokat

Sonja Mušić rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu upisala je 2007. godine, te na istom diplomirala 2011. godine. Titulu magistra prava stekla je 2016. godine na katedri „Građansko pravo u Evropskoj uniji“, odbranom završnog rada na temu “Promjena dužnika prema načelima evropskog ugovornog prava“.

Pripravnički staž započinje odmah nakon diplomiranja, 2011. godine u Općini Centar, u Službi za urbanizam i prostorno uređenje.

2013. godine započinje sa radom u istoj instituciji  na poslovima stručnog, a kasnije i višeg stučnog saradnika za upravno-pravne poslove. Pravosudni ispit položila je 2020. godine pred Ministarstvom pravde BiH, te iste godine započinje obnašati funkciju stručnog savjetnika za imovinsko-pravne poslove. Posao stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove Općinskog vijeća započinje 2022. godine, nakon čega osniva samostalnu advokatsku kancelariju sa sjedištem u Sarajevu. Aktivno govori engleski jezik, a pasivno njemački i španski.

MISIJA

Misija naše kancelarije se temelji na poštivanju osnovnih moralnih principa Kodeksa ispoljen kroz dužnost da se u granicama Zakona, a u skladu sa ustavnim načelima, moralom društva i načelima i principima sadržanim u opštim aktima Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, dosljedno borimo za vladavinu prava, zaštitu sloboda i interesa  građana koje branimo i zastupamo.

Nastojimo  savjesno ispunjavati sve dužnosti koje proizilaze iz advokatskog poziva i pri tome čuvati ugled i dostojanstvo advokature.

Odnos sa klijentom temelji se na povjerenju i radu u najboljem interesu istoga. Čuvanje advokatske tajne je temeljno načelo na kojem se naš rad zasniva, a koji predstavlja bitnu pretpostavku stručnog i savjesnog zastupanja.

LOKACIJA

KONTAKT